Rp 5,100 5100.0 IDR
Kit Kat 2F 17g
 
  
Rp 20,000 20000.0 IDR
Choki Choki Chococashew 20s x 10g
 
  
Rp 2,000 2000.0 IDR
Kalpa 24g
 
  
Rp 12,800 12800.0 IDR
Kinder Joy For Boys 20g
 
  
Rp 12,800 12800.0 IDR
Kinder Joy For Girls 20g
 
  
Rp 17,200 17200.0 IDR
Kinder Bueno 43g
 
  
Rp 9,000 9000.0 IDR
Van Houten Chunky Milk Chocolate 30g
 
  
Rp 4,200 4200.0 IDR
Top Chocolate XL 38g
 
  
Rp 8,200 8200.0 IDR
Better Fun Bites Pack 120g
 
  
Rp 2,000 2000.0 IDR
Beng Beng 20g
 
  
Rp 16,600 16600.0 IDR
Cadbury Dairy Milk Chocolate 65g
 
  
Rp 12,300 12300.0 IDR
Superstar Triple Chocolate 12x18g
 
  
Rp 3,400 3400.0 IDR
Beng Beng Maxx 32g